De Geschjiedenis

 

Zoea es gezag ut begos op 13 jannewarie 1986 biej cafe “aan de Kirk”. Op woonsdig 15 jannewarie aöpendje de intiatiefnummers, No Hoogmans, Paul Wolters, Jaac Waeyen en Peter Wolters in ut biejzeen van Ger Theuwissen, Jan Graef en Paul Jereskes de ieërste wei. Ut Haörder nuuts haoldje auch noch de gezet. Al sjnel begoste de miense vanne wei zich door de haor te vrieve: “ze woore get begos mer mos det noe auch wiejer gaon......... Ut ging wiejer en doa waerdje ein vaste sjaopswei gevormdj, de intiatiefnummers krege versjterking in de vorm van Ton Vermeulen, Harrie Caris en Paul Meevissen. Dees miense zoote regelmaotig aan de taofel om te bekieke waat d’r in de Haörder vastelaoveswaereldj verangere kòs en waat de wei dao aan kòs doon. Noch in ’86 haaje ze de ieërste aktiviteit: “de waever maake”. De waever waerdje tradisie getrouw omme Linjebaum oppe wei gemaaktj. De sjaopswei haet deeze dans waomit men de vastelaovendj aafsjloet nuuj laeve ingeblaoze. Later waerdje hiej noch ut Bacchus verbranje aan toe gevoogdj.

 

De kaele waerdje gesjmaerdj, d’r waerdje noch mieër vergaderdj en zoea komme wae in 1987. Ut jaor det d’r eine prins de wei kumtj aöpene. “Wiej doon wae det ?” “De sjaopsköp wille ein monement, laote wae haör vaör zeen”. “Jao laote wae ein alternatief monement maken en det door de prins laote onthulle”. En zoea gebaordje ut auch, prins Sel I aöpendje es ieërste prins de sjaopswei door de onthulling van ut alternatief monement. “Een nieuwe carnavalstraditie in Horn” meldje de gezet, get waat toen noch neemes geluifdje.

 

“De vastelaovendj in Haör mot zo gek waere det de sjaöp inne lochtepaöl hange” aldus Jaac. Hiej waerdje neet lang aöver vergaderdj, zaeg en verf waerdje gepaktj en in 1988 waas ut zoea wiet. De sjaöp hinge inne lochtepaöl. Ein Rabobanksjaop, ein kasteleinssjaop, ein tietekes-oet-de-flet-sjaop, ingelesjaöp, ein sjaorsjteinvaegsjaop, ein zaat sjaop, ein race sjaop, ein kepperke-sjaop en ein tiete(kes)sjaop hange vanaaf ut aöpene vanne wei toet asgoonsdig inne lochtepaöl oppe wei. Verder waerdje, es herkinbaarheid, graas greun haorige sjaals aangesjaftj, augverblinjendj.

 

1989, de sjaopsköp sljoete waal de vastelaovendj mer waem aöpentj hem eigelik. De sjaopswei dus. Op 11-11-1989 waerdje vaör de ieërste kieër de vastelaovesvlag gehese oppe sjaopswei es teiken det de vastelaovendj geaöpendj waas. De sjaopswei numtj in dit jaor de taak op zich om biej de prins toes de ieërste versiersele aan te bringe.

 

In 1990 ligtj Jaac Waeyen zien besjtuursfunksie neer, hae waerdj opgevolgdj door Jac Vissers. Via hem huere wae det de jeugdprins dingendj aan ein nuuj möts toe is. De wei wiltj waal mitdinke in de aansjaf van dit prinselik sjtök. Auch waerdj dit jaor biej de jeugdprins toes, net zoea-es biej de prins, de ieërste versiersele aangebrachtj. Verder duuktj ut “baesem sjtaeke” op in de Haörder vastelaoves-analen. De ieërste baesems waere verkoch in ein kraömke tiedens de aöpening vanne wei. Vaör deze tied waerdje d’r al hiej en dao eine baesem gesjtaoke mer langzaam begos toch vraog nao dit vastelaoves-simbool te komme. Ut alternatief monement haet auch ziene deens beweeze: de sjaopsköp höbbe de wei gesierdj mit ein echt vastelaoves-monement. De sjaopswei duitj mit inne optocht. Ein onthoofdje pop van eine maeter of zeeve hoeeg sjteit simbool vaör ut gemeintelik monement op ut kermisplein. Dit prachtig sjtaaltje resulteerdj in eine ieërste pries.

 

De prins van 1991 kumtj oet de gelederen vanne sjaopswei. Mit eine baesem in zien prinselikke ongersjeiing regeerdj prins Peter I aöver ut sjaopskoppe-riek. De sjaopswei hingtj vastelaoveszunjig baesems naeve de ganse optocht-route. De sjaopswei numtj ut wies besjloet om de jeugd-prinselikke-möts jaorliks aan de Lemkes te sjinke. Mit ein karossel, ein reuzeraat en ein sjeet-tent trekke ze inne optocht de kermis (en weer de ieërste pries) nao de wei.

 

1992, ein bewaoge jaor mit ein zjwart blaad. De wei besjloetj om auch biej de boer en boerin toes te gaon versiere. Eindelik ein eige out-fit. Gekledj in dees hesjes waere in de toekoms auch de prinse van de anger kèrkdörpe binne de gemeindje bezog. Ut baesemsjtaeke begintj zo’n vorme aan te numme det wae veer zaoterdige op riej mit geluidswaage door ut dörp motte trèkke om aan de vraog te voldoon. Ton Vermeulen ligtj de vaörzittershamer neer. No Hoogmans treudj in zien vootsjpaor. Jaak Wijnands es reusechtige lange jan waaktj in de optocht aöver Haör. Good om vaör de derde kieër de ieërste pries te haole. Om get ekstra’s vaör de jeugd te doon laote wae mit de kermis ein kinjerakt de kiosk bezeuke. Omdet wae van ein “zoepklubke” oetgegreutj zeen toet ein serieus en gewaardeerdje klub binne de Haörder vastelaovendj waerj ut tied det wae echt serieus waere. Op 10 september 1992 is ut zoeawiet; de stichting sjaopwei is ein feit. Om ut aöpene vanne vastelaovendj get mieër cachet te gaeve waerdj d’r ein kenönke gebouwtj. Hiejmit waere tiedens de aöpening 11 sjaöt gelosjt. En noew ut zjwarte blaad inne wei-gesjiedenis: ut graas oppe wei verdwientj. Ut plein ongergeitj ein metamorfose en de wei zitj mit pien in ut hert de ieërste sjöppesjteek. De wei haet oetbreijing nuedig: Manfred Nagtzaam en Marc Schoonen komme de verse stichting versjterke.

 

1993 is ein kreatief jaor. De wei meuktj de nuuje prinsewaage van de Lemkes. Dao waere boerderiej-porte gemaaktj vaör de boer en boerin en de aksie “eine baesem vaör de meziek” waerdj gesjtartj. Geliek mit de sjtart van dees aksie waere de ieërste kontakte mit de sjaopsköp gelagdj om de opname van ein bendje mit Haörder vastelaovesmeziek te realiseren. Taxi-Piet waerdj beneumtj toet hoftaxi vanne wei. “Als Piet een bezem koopt mag hij ons tegen gereduceerd tarief rijden”. Oppe valreep vanne vastelaovendj waere de leden vanne sjaopswei beneumtj toet erelid vanne Lemkes.

 

In 1994 numtj Harrie Caris afsjied vanne wei, Jack Kirkels waerdj bereidj gevonje om “biej die greune” te komme. De aksie eine baesem vaör de meziek geitj door en ut Haörder bendje begintj vorm aan te numme. De wei wiltj mieër: mit halfvaste is al genog te doon, laote wae ut ein waek later mit eine knipaug nao halfvaste organisere. Beppie Kraft waerdj gevraogdj, ein paar buuttereders traeje op en de aovendj is gevuldj, “mit eine knipaug nao halfvaste” is ein feit en ein groeat sukses. Haör mistj ein echt dörpsfieëst is de konklusie van de sjaopswei, waalaoverwaoge waere saame mit Blaere en vertaere de ieërste Cambrinusfeesten georganiseerdj, eenvoudig: ein kinjeraktiviteit, ein popgroep en frühshoppen.

 

De prins van de Vreigeliers kriegtj in 1995 van de sjaopswei eine Bacchus, deze mot door de wei op vastelaovesdinsdig in Haele verbrandj waere. Vaör de leste kieër sjtartj de aksie eine baesem vaör de meziek welke es oeteindelik resultaat haet de presentatie van ut bendje mit Haörder vastelaovesmeziek. De aöpening vanne wei waerdj anges, dao komme driej dörpsomroopers: de prins, de jeugdprins en eine vanne wei. Dees doon ut Haörder nuuts omroope. Mit eine knipaug nao halfvaste waerdj weer ein sukses en besjlaote waerdj om dit toet ein jaorliks evenement oet te roope. Blaere en vertaere bedanktj vaör de organisatie vanne Cambrinusfeesten. De sjaopswwei voegtj aan ut programma van de feesten ein mert toe. De resultaten van ut fieëst zeen matig.

 

1996 wae zeen zoea serieus bezig det ut tied waerdj om d’r fatsoenlik biej te laupe. Besjlaote waerdj om ein “rok-kostuum” aan te maete. Gezeen ut resultaat van de Cambrinusmarkt waerdj besjlaote om dees weg te laote oet ut program. De Cambrinusfeesten op zich woore gezellig mer ut gewinsjte resultaat bleef oet. Langzaam riesjt de vraog of de Cambrinusfeesten noch waal ein vervolg kriege. Manfred Nagtzaam numtj aafschied es besjtuurslid vanne wei. Ton Vermeulen haet ziene waeg nao de wei truuk gevonje en vervingtj Manfred. De Börgemeister benumtj van eeder kèrkdörp eine ambassadeur. Dees werke saame mit de wei aan eine waegwiezer nao de veer “vastelaoves-rieke” en d’r waerdj ein gezamelikke aöpening van ut sezoen oppe ellefdje vanne ellefdje onger dae waegwiezer opgezatte. Op deze ellefdje vanne ellefdje begintj de sjaopswei aan haör 11 jaorig jubileum. Sjpesiaal vaör dees gelaegeheid waerdj ut kenönke gans opgeknaptj en antieker gemaaktj. Biej de aöpening van ut sezoen in Haele, saame mit de sjaopsköp, vreigeliers, bosuule en half gaare, waerdj eine waegwiezer onthultj, de sjaopswei haet aan deze waegwiezer zien sjteinke biejgedraage en is gevraogdj om ceremoniemeister te zeen. Omdet in Haele gezamelik de vastelaovendj geaöpendj waerdj haet de sjaopswei dit gebaore in Haör anges opgezatte en omgeduiptj in “de hèk”.

 

1997, Omdet de Sjaopsköp neet nao boetedörpse aktiviteite gaon besjloetj de vergadering van ambassadeurs om No es viefdje ambassadeur te benoeme. De boer kumtj dit jaor oet de wei, Paul Wolters trouwtj inne onecht mit Gerrie Triepels. Ooze opsjlaag verhoesjd omdet de kelder onger kiosk te klein is verhoeze wae nao de loeads van Ton.

 

1998, ut is de wei opgevalle det ut schoeêlprinske mit ziene raod d’r kwa kleijingsjlecht biejlaupe. Op vastelaovendjvriedig zal de sjaopswei dit clubke eine cheque gaeve es biejdrage inne kosten vaör de nuuje outfit. In ein poging miër deilnummers inne optoch te kriege reiktj de Sjaopswei eine wisseltroffee oet, eine laevesgroeat kloon moog daegene mit de meiste puntje in ontvangs numme. De loeads van Ton is te onhenjig. Wae kriege van Kuypers Naer ein container, gratis. Dae waerdj op ut terrein van Ton geplaatsjt en mit gepasjde fiëstelikhede geplaatsjt. Ooze WeiContainer (WC) is ein feit.

 

1999, de sjaöp oppe wei waere biejein gedreeve en verzameldj toet eine groeate bössel. De jubilerendje joekskapel krieg es iërste de gouwe baesem aöverhenjigd. Ein hiël hoeag symbolische ongersjeiing vanne Sjaopswei. Tiedes dees receptie kriege wae toevallig de septer in henj. Wae doon op ein ludieke meneer oos eise kinbaar maake, dees waere door prins Sander aafgekoch nit ein fles Jägermeister. De boerebroelof is aan ein noe versiering toe. Tiedes ooze wei-bbq waerdj Thijs Schreurs geinstalleerdj es nuuj lid. De fiëstelik geplaatsjte WC is van ein nuuj daak vaörzeen en geverfdj, in september waerdj d’r fiëstelik geaöpendj.

 

2000, in naovolging van de boere kriege auch de prinse ein nuuj versiering. Wae sjtaeke dit jaor vaör de ellefdje kiër de baesems. Tiedes ut aöpene vanne wei kriegtj ooze medeoprichter en vastelaovesgek in hert en neere de Gouwe Baesem. Vanaaf dit jaor waere weitaarte oetgereiktj oppe wei, waem ze woeavaör krieg zal altied ein good bewaardj geheim blieve. Alweer eine boer oppe wei, dit jaor is Boon de zak, hae trouwtj inne onecht mit Claud van Watje. Op zien receptie kriegtj hae ein koekut. 11-11 waerdj groeats gevierdj, ein fikse tent oppe wei, optraejes van Big Bennie, Taai Taai, Leste Aom, Um en Um en Tobias Berger. 10 Kenonsjaöt klinke aöver de wei, de ellefdje waerdj opgedraage aan Hub Kirkels. In al oos wiesheid besjloete wae det de hesjes neet miër kinne en wae gaon aöver op ein greun pak mit El Caponehood.

 

2001, 4x11 jaor Sjaopsköp, ze kinne mit ein dieke sigaar en eine gooie konjak achteraöver gaon ligge en truuk kieke op ein good jubileum. Op meziek vanne Blues Brothers waere tiedes ut aöpene vanne wei de nuuj pakken gepresenteerdj. Wae draage oos financieel sjteinke biej aan de vastelaovendj van de scouting. Tiedes ut boer zeen haaj Boon auch nog auch vaör zien Monique, Siem waerdj gebaore.

 

2002, Ut baesemsjtaeke begintj vormen aan te numme, d’r waere vlegskes biejgemaaktj. Om de vrundjsjap te ongersteune gaon wae saame mit de boerebroelof barbecue-en. Ton betaaldj € 15,88 tevaöl aan contributie verder gebaörtj d’r niks noemenswaerdig dit jaor.

 

2003, Wae bouwe de jeudprinsewaage, ein oestersjelp getrokke door ziëpaerdjes. Vaör de boerebroelof bouwe wae eine sjoeane ingang van ut kinjerhaöfke. Tiedes ut wei-aöpene waerdj sjei-endj vorst Arno gelauwerdj mit de Gouwe Baesem. Vaörzitter No kriegtj van de wei ein receptie biej gelaegenheid van zien 1x11 jaorig vaörzittersjubileum aangebaoje.

 

2004, Tiedes ein zeer besjlaote biejeinkomst verteltj Boon in ein select gezelsjap det d’r Prins waerdj, om de wei neet in verlaegenheid te bringe zaet hae det d’r adjudant waerdj. Peter, dae es boer in de onecht waerdj verbonje mit Marjan, hiltj wieselik de mondj. Ein drök jaor. Danny, zoon van Paul moog biej wieze van oetzunjering, zien eige jeugdprinsemöts oetzeuke. Boon kriegtj ut 1x11 jaorig lidmaatsjap op zien prinsepak gesjpeltj, later dit jaor besjloetj hae aafsjeid te numme en lid te waere vanne sjaopsköp. De boerebroelof waerdj ein zelfsjtenjige club, wae ongersjteune ze dao inne. De Sjaopswei aöpentj saame mit de Vreigeliërs, Opha’s en Halve Gare de fietstunnels onger de Napoleonswaeg. Vaör 11-11 zitte wae weer ins ein tent op: Ziesjoem, zonger meer, Deja Vu en op good gelök zorge vaör sjtumming.

 

2005, om in ut duuster dien eige hoes truuk te vinje waerdj biej eeder lid ein oethangbördje aan de gevel bevestigdj. Om de betrokkenheid mit de kirk (det dingk mit dae taore) te ongersjtrepe sjinke wae vlaggehaojers en vlagge. De boerbroelof haet nog ins sjteun nuedig. De jeugdprinsewaage waerdj door brandj verwoesjt, eine nuuje waage waerdj door os ongersjteundj.

 

2006, d’r waere weer nuuj vlagge gemaaktj, oetbreiding en vervanging. Paul Meevissen sjtoptj dit jaor es lid vanne wei, Frank Nieskens, Jan Spee, Guido Nuy en Peter Geelen waere ingeliefdj, de wei is weer op sjterkte. Jack numtj ut sikretariaat aöver van Paul. Verder veltj d’r behalve de vaöle barbeques biej de nuuj leeje en ut vriejgezellefiëst van Jack, nieks te melje.

 

2007, Guido löptj aöver nao de Halve Gare, om dit gaat te vullen komme Charles en Marco biej de wei. Omdet ut seizoen geaöpendj waerdj en de vastelaovendj geöpendj waerdj, waerdj besjlaote det de wei neet miër geöpendj waerdj mer det ut fiëste oppe wei waerdj. Paul is ein jaor op retraite gewaes en kumtj weer truuk op t nest. Hae numtj op 11-11 ut vaörzittersjap van No aöver. Om door t jaor ins d’r oet te zeen waerdj eine cursus verkiërsregeliër gevolgdj. De sinterklaos vanne wei bezeuktj HOJ, t kinjerkuérke. De El Caponehood is versjlete, we gaon vaör sjiek en laote os echte kostuums aanmaete.

 

2008, 2x11 jaorig jubileum, gein groeate tent mer klein fiëste om baörte biej de kroege in Haör. Gezellige fiësjes en ein drök bezochte receptie biej aan de Kirk (dae zonger taore). Dit jaor auch ut 25 jaorig oetbatersjap van ooze kastelein Paul. Hae waerdj vaör zien gastvriejheid geiërdj mit de Gouwe Baesem. De greun kaart waerdj geintroduceertj, eemes dae neet toes is es d’r de baesem kriegtj waerdj hiejmit d’r aan herinnertj det hae nog niks vriejwillig haet biejgedraage.

 

2009, om es verkiërregeliër good vaör de daag te komme waer e verkiërshesjes aangesjaft, auch de macLights mooge neet ontbraeke. No ligtj zien taak biej de wei neer en waerdj toet iërelid benumtj. De 2x11 jaorige jubileumtent van Blaere en Vertaere waerdj door os opgebouwdj en aafgebraoke. De raekening vanne consumpties höbbe Blaere en Vertaere mer neet gegundj. Wae gaon ut verkiër regele tiedes ut LZKH. Hiejvaör zeen portofoons aangesjaf. Dit jaor weer te weinig vlegskes, dus mer weer achter ut nejmesjien gekraope. De wei waerdj te aod, Jimi, Danny en Joeri zorge vaör verjonging en auch John waerdj lid..

 

2010, Ut waerdj zoea drök mit baesemsjtaeke det wae ut mit ein team neet miër aaf kriege. Nao vief jaor vergadere waerdj besjlaote det wae mit twië teams ut dörp in trekke. Eindelik waerdj de WC opgeruumdj en d’r waere vaör € 1,09 voelniszék gekochtj. 2x11 jaor Autarsky Bress Bend, wae gaon nae de receptie en knutsele van 10 liter vaetjes get verkskes inein. Tiedes ut optraeje van de Janse Bagge Bend bemanne wae de bufette. Ut kratzitte waerdj geintroduceertj en is vaör herhaoling vatbaar. Wae bringe Hans zzzz nao zien letste röstplaats. 11-11 aöpene wae dit jaor zonger ut vastelaoves monument.

 

2011, wae beginne good mit ein eige nuujjaorsreceptie. Wae draage biej aan de vastelaovendj workshop op de liëgere sjoeal. De serpentinus verdwientj oet de baesem, de klaöre zeen flets en ut waerdj ein zooitje. Wae siere ze vanaaf noe mit roead-geal-greun lintj. Wae kriege ein vaste taak d’r biej, ut versiere biej de Bacchus. Vaör de veerdje kiër mooge wae ein boer leevere, dit kiër waerdj Jack in de onecht verbonje mit Sylvia. Vriedig vaör de vastelaovendj is de prins de sjlaötel haole, efkes is ut dörp prinsloos. De Sjaopswei grieptj saame mit de Bacchusklup haör kans en howtj ins flink oppe kis, prinsloze vriedig is gebaore, dit jaor vaör ut iërs Oad Häör. Op 11-11 waerdj biej wieze van oetzunjering ut sezoen geaöpendj biej de Postkoets, dit biej gelaegeheid van de aöpening van ut vastelaovesmonement biej gelaegeheid van ut 5x11 jaorig jubileum van de Sjaopsköp. We kriege nao ellef jaor vergaadere eindelik ein eige website.

 

2012, tiedes de jubileumreceptie kriege de sjaopsköp haör eige jubileumbeer aangebaoje, ze mooge ut zelf oetzeuke, eine eige naam gaeve, ut eige etiket ontwerpen, tiedes ut fiëste oppe wei zelf brouwe, en zuch nog zelf opdrinke. Eine geweljige kedo. Auch dit jaor eine vastelaovesworksjop. De zonnebloem kriegtj eine carnavalsmiddig gesjponsordj. Ut boerebroedspaar waerdj dit jaor vaör ut iërs oetgeroope tiedes ut fiëste oppe wei, saame mit de boere maake wae d’r ein leuk fiëstje van. Auch de Bacchusklup wetj os te vinje, Joeri waerdj Bacchus. Hae kriegtj ziene kelk van os gesjonke. Nao 12 jaor sjtoptj Thijs mit de Sjaopswei. Nao ein jaor pauze waerj ut kratzitte tiedes ut nuuje WeiMeifiëst georganiseerdj. De wei is neet vaör ein gaat de vange en duit mit haör aoj krom knaök mit aan ein voetbaltoernooi biej KSV. Nao 28 jaor taptj Paul ut lètste glaeske biej aan de Kirk, mit pien in ut hert numme aafsjeid van ooze gasthiër. Reina en Percival zjwejje mit goodvinje vanne Sjaopswei de septer in oos hoeskamer. 11-11 begintj dit jaor om 11.11 oer kenonsjaöt, sjpek mit eier en den ein geweljig fiësje.

 

2013, en weer eine vastelaovesworksjop. De iërste birkebuim vaör de baesems komme van oos eige aanplantj biej Ton. Mit eine gekke sjlaag doon wae mit aan de leedjesaovendj, ut leedje gemaaktj door Jimi en Danny en oetgeveurdj door ut zelfdje duo aangevuld mit Joeri en ut dansgruupke vanne wei onger leijing van Jack (die angere deeje ut allemaol fout) kreeg terecht de iërste pries oppe leedjesaovendj. Mit dit leedje auch ut pleinfestijn in Heytse gewonne. De Limburger wiedje ein döbbel pagina aan ut baesemsjtaeke. De Bacchus kriegtj weer de kelk gesjonke, wae maake hiej ein vaste tradisie van. Tiedes ut fiëste oppe wei waerdj de Gouwe Baesem oetgereikt aan Margriet en Wil van Rooijen van de jubilerendje Lemkes. De jubilerendje boerebroelof waerdj verbliedj mit ein panoramadook van Haör es decor vanne broelof.

 

2014, ein bewaoge jaor. In naovolging van Paul, Boon Peter en Jack waerdj Charles dit jaor boerebroedegom. Net zoea-es in 2013 waerdj ut broedspaar tiedes ut fiëste oppe wei bekindj gemaaktj. Ut trio van vaörig jaor duit auch dit jaor weer mit aan de leedjesaovendj, jaomer genog redde ze ut net neet. Jan en Charles gaon oet vervaeling nuuj versieringen inein knutsele vaör biej de prinse en prinses. Ut resultaat van dees kreativiteit moog d'r zeen. Vaör de léste kiër waerdj de weitaart es "vast" kedo vanne wei weggegaeve. Wae bezinne os op ein nuuj kedo en rondj de ellefdje vanne ellefdje waerdj nao ein zorgvuldige selectie gesjtartj mit ut brouwe van ut enige echte weibeer. Charles besjloetj aan ut inj van t jaor om wei-loos wiejer te gaon.